Rozmowa kwalifikacyjna

Das Bewerbungsgespräch – rozmowa kwalifikacyjna

 

Poniżej znajdują się pytania, które mogą pojawić się podczas rozmowy kwalifikacyjnej.

Erzählen Sie uns etwas über sich selbst! – Proszę opowiedzieć coś o sobie!
Welche Schwächen haben Sie? – Jakie ma Pana słabe strony?
Wie arbeiten Sie unter Zeitdruck? – Jak pracuje Pan pod prescją czasu?
Warum haben Sie bei uns beworben? – Dlaczego stara się Pan u nas o pracę?
Aus welchem Grund wollen Sie Ihren derzeitigen Arbeitgeber verlassen? – Dlaczego chce Pan opuścić dotychczasowego pracodawcę?
Was wissen Sie über unser Unternehmen? – Co Pan wie o naszym przedsiębiorstwie?
Was möchten Sie in drei Jahren erreicht haben? – Co chciałby Pan robić za trzy lata?
Was sind Ihre Stärken? – Jakie są Pana mocne strony?
Was würden Sie gerne verdienen? – Ile chciałby Pan zarabiać?
Warum wollen Sie Ihren bisherigen Job aufgeben? – Dlaczego chce Pan zrezygnować z dotychczasowej pracy?
Wann können Sie bei uns beginnen? – Kiedy może Pan u nas zacząć?
Wären Sie bereit, umzuziehen? – Czy byłby Pan gotowy, aby się przeprowadzić?
Was ist Ihr größter Erfolg? – Jaki jest Pana największy sukces?
Wie motivieren Sie sich? – Jak się Pan motywuje?
Wie würden Sie Ihren Arbeitsstil beschreiben? – Jak opisałby Pan swój styl pracy?
Nennen Sie fünf Begriffe, die Ihren Charakter beschreiben? – Proszę wymienić pięć pojęć, które opisują Pana charakter.

 

Teraz pora na pytania, które mogą paść z naszej strony:

Wie würden Sie meinen typischen Arbeitstag beschreiben? – Jak opisałby Pan mój typowy dzień pracy?
Wie lange dauert die Probezeit? – Jak długo trwa okres próbny?
Welche zusätzlichen Leistungen, neben dem Gehalt, bieten Sie Mitarbeitern an? – Jakie dodatkowe świadczenia, oprócz wypłaty, oferuje Pan pracownikom?
Wer wird mein direkter Vorgesetzter sein? – Kto będzie moim bezpośrednim przełożonym?
Werde ich allein oder im Team arbeiten? – Czy będę pracować samodzielnie czy w grupie?
Welche Arbeitszeiten sind auf diesen Posten vorgesehen? – Jaki godziny  pracy przewidziane są na tym stanowisku?
Welche Aufstiegschancen gibt es bei Ihnen? – Jakie są szance awansu u Państwa?
 

Wortschatz:
 
– gut Englisch sprechen – mówić dobrze po angielsku
– kreativ sein – być kreatywnym
– gern im Team arbeiten – pracować chętnie w grupie
– selbstständig sein – być samodzielnym
– über Deutschkenntnisse verfügen – znać język niemiecki
– ideenreich sein – być pomysłowym
– mit anderen Leuten gern zusammenarbeiten – pracować chętnie z ludźmi
– als … arbeiten – pracować jako
– Erfahrungen sammeln – zbierać doświadczenia
– Ich verfüge über Erfahrungen in … – Posiadam doświadczenie w …
– Zu meinen derzeitigen Aufgaben gehört … – Do moich dotychczasowych obowiążków należy …
– An meinem jetzigen Arbeitsplatz bin ich für … verantwortlich. – Na obecnym stanowisku pracy jestem odpowiedzialny za …
– verheiratet – żonaty, zamężna
– ledig – wolny
– geschieden – rozwiedziony
– verwitwet sein – być wdowcem
– ein paar Jahre Berufserfahrung haben – mieć kilka lat doświadczenia zawodowego
– flexibel sein – być elastyczny
– kontaktfreudig – chetnie nawiązujący kontakty
– verantwortlich – odpowiedzialny
– perfekt Französisch sprechen – mówić perfekcyjnie po francusku
– über Word- und Excelkenntnisse verfügen – znać programy Word i Excel
– mit Power Point arbeiten – pracować z programem Power Point
– gute organisatorische Fähigkeiten haben – posiadać dobre umiejętności organizacyjne
– Ich habe Erfahrung in … – Mam doświadczenie w …
– Am meisten motivieren mich die Ergebnisse meiner Arbeit. – Najbardziej motywują mnie wyniki mojej pracy.
– Es ist wichtig für mich, ein Unternehmen zu finden, in dem ich mich beruflich weiterentwickeln kann. – Ważne jest dla mnie znalezienie przedsiębiorstwa, w którym będę mogła się dalej rozwijać.
– Ich habe gelernt, in Stresssituationen zu arbeiten. – Nauczyłam się pracować w sytuacjach stresowych.
– gute Noten im Zeugnis haben – mieć dobre oceny na świadectwie
– das Abitur bestehen – zdać maturę
– Sprachkurse besuchen – uczęszczać na kursy języków obcych
– zwei Fächer studieren – studiować dwa kierunki
– einen Sprachkurs im Ausland machen – uczęszczać za granicą na kurs językowy
– einen Beruf erlernen – wyuczyć się zawodu
– Kunden beraten – doradzać klientom
– Kunden bedienen – obsługiwać klientów
– von Beruf sein – być z zawodu
– sich beschäftigen mit – zajmować się
– fließend sprechen – mówić płynnie
– in Wort und Schrift – w mowie i piśmie
– Grundkenntnisse in Deutsch – podstawowa znajomość jęzka niemieckiego
– die Computerkenntnisse – znajomość obsługi komputera
– der Führerschein – prawo jazdy
– unter Druck arbeiten – prcować pod presją

 

Stärken:
– Zielstrebigkeit – dążenie do celu
– Ehrgeiz – ambicja
– Loyalität –  lojalność
– Flexibilität – elastyczność
– Anpassungsfähigkeit – zdolność do przystosowania się

 

Schwächen:
– Ungeduld – niecierpliwość
– Sturheit – upór
– Perfektionismus – perfekcjonizm
– mangelnde Praxiserfahrung – brakujące doświadczenie praktyczne

 

 

Print Friendly

Dodaj komentarz