Lista wyrażeń gramatycznych

Lista wyrażeń gramatycznych

 

– das Adverb – przysłówek
– die Komparation der Adverbien – stopniowanie przysłówków
– das Adjektiv –  przymiotnik
– die Komparation der Adjektive – stopniowanie przymiotników
– die Rektion des Adjektivs – rekcja przymiotnika
– die Adjektivdeklination – odmiana przymiotnika
– der Artikel – rodzajnik
– der bestimmte Artikel – rodzajnik określony
– der unbestimmte Artikel – rodzajnik nieokreślony
– die Präposition – przyimek
– die Präposition mit dem Dativ – przyimek z celownikiem
– die Präposition mit dem Genitiv – przyimek z dopełniaczem
– die Präposition mit dem Akkusativ – przyimek z biernikiem
– Zeitangaben – określenia czasu
– Ortsangaben – określenia miejsca
– Kausalangaben – określenia przyczyny
– das Pronomen – zaimek
– das Personalpronomen – zaimek osobowy
– das Possessivpronomen – zaimek dzierżawczy
– das unpersönliche Pronomen – zaimek nieosobowy
– das Interrogativpronomen – zaimek pytający
– das Indefinitpronomen – zaimek nieokreślony
– das Reflexivpronomen – zaimek zwrotny
– das Demonstrativpronomen – zaimek wskazujący
– die Prominaladverbien – przysłówki zaimkowe
– Homonyme – homonimy
– zusammengesetzte Substantive – rzeczowniki złożone
– das männliche Geschlecht – rodzaj męski
– das sächliche Geschlecht – rodzaj nijaki
– das weibliche Geschlächt – rodzaj żeński
– der Numerus des Substantivs – liczba rzeczownika
– die schwache Deklination – odmiana słaba
– die starke Deklination – odmiana mocna
– der Plural der Substantive – liczba mnoga rzeczowników
– die Fragesätze – zdania pytające
– die Nebensätze – zdania poboczne
– die Sätze mit der Negation – zdania z zaprzeczeniem
– der einfache Satz – zdanie pojedyncze
– der Objektsatz – zdanie dopełnieniowe
– der Kausalsatz – zdanie okolicznikowe przyczyny
– der Temporalsatz – zdanie okolicznikowe czasu
– der Konditionalsatz – zdanie warunkowe
– der Finalsatz – zdanie okolicznikowe celu
– die Apposition – dopowiedzenie
– der Modalsatz – zdanie okolicnzikowe sposobu
– der Attributsatz – zdanie przydawkowe
– das erweiterte Attribut – przydawka rozwinięta
– der Konzessivsatz – zdanie przyzwalające
– der Subjektsatz – zdanie podmiotowe
– der Konsekutivsatz – zdanie skutkowe
– der Komparativsatz – zdanie porównawcze
– der Infinitiv – bezokolicznik
– das Futur – czas przyszły
– das Passiv – strona bierna
– der Imperativ – tryb rozkazujący
– der Konjunktiv – tryb przypuszczający
– die indirekte Rede – mowa zależna
– die Rektion des Verbs – rekcja czasownika
– das Präsens – czas teraźniejszy
– die Modalverben – czasowniki modalne
– die reflexiven Verben – czasowniki zwrotne
– das Plusquamperfekt – czas zaprzeszły

 

 

Print Friendly

Dodaj komentarz